VEDTÆGTER (RULES OF ASSOCIATION)

 

§ 1. Klubbens navn er Super Duper Tennis med hjemsted i Københavns kommune.

§ 2. Klubbens formål er at gøre tennis tilgængeligt for børn (3-10 år), der ikke normalt har adgang til denne sport, og gøre det på steder, der ikke nødvendigvis kræver en anlagt tennisbane (på skoler, i gymnastiksale, på græs osv). Vi kalder det street tennis, og herigennem kan vi vise, at tennis er en sport for alle og ikke kun for eliten. På denne måde kan vi udbrede interesse og kendskab denne idræt ved at samle børn i et fællesskab, som tager ansvar for egne og andres sundhed og velvære

§ 3. Klubben er en selvstændig forening.

Medlemmer

§ 4. Indmeldelse i klubben sker via hjemmesiden. Bestyrelsen sørger for de nødvendige formaliteter vedrørende indmeldelse. Enhver, der indordner sig og lever op til klubbens love og vedtægter, kan blive medlem. Året i klubben er delt op i sæsoner (vinter, forår, sommer og efterår). 

§ 5. Bestyrelsen fastsætter hvert år inden sæsonstart kontingentet. 

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes i 4. kvartal. Den indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved email til medlemmer og annoncering på klubbens hjemmeside. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal sendes pr. e-mail til medlemmerne. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen lægges på klubbens hjemmeside.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, kassereren fremlægger det af revisoren reviderede regnskab til godkendelse, og endvidere fremlægges til forhandling og beslutning forslag, der er optaget på dagsordenen.

§ 7. Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler og normer kan medføre eksklusion, som besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for generalforsamlingen for endelig afgørelse.

§ 8. Indskud og kontingenter fastsættes af bestyrelsen og godkendes af en generalforsamling, inden de forfalder til betaling. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for at betale kontingent. 

§ 9. Kontingentet betales forud og er forfaldent til betaling ved det første månedsskifte efter modtagelsen af indbetalingskortet.

§ 10
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle skal være over 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Suppleant

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

§ 11. Udmeldelse i løbet af indledt sæson berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent.

§ 12. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er over for generalforsamlingen ansvarlig for klubbens løbende drift. Beslutning af banemæssig karakter, fast ejendom, opløsning af klubben etc. skal forelægges en generalforsamling for endelig godkendelse. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordensregler. Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Den samlede bestyrelse kan give alene fuldmagt/prokura til bogholderen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

§ 13. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når m/k finder anledning dertil, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, deriblandt den fungerende formand, er til stede. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning gør formandens stemme udslaget. 

§ 14. I tilfælde af formandens fravær varetager næstformanden formandens forpligtelser i overensstemmelse med § 13.

§ 15. Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter, budgetkontrol m.v. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

§ 16. Sekretæren udarbejder referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder, som sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og indsættes i protokol umiddelbart efter respektive møder.

§ 17. Formanden for træningsudvalget tilrettelægger indendørs og udendørs træning i samråd med trænere og holdledere samt fører kontrol med træningsomfang og -effektivitet.

§ 18. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 10 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes med samme varsel, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen - indeholdende dagsorden.

§ 19. Revisionen foretages af et professionelt revisionsfirma.

§ 20. Foreningen kan kun opløses, hvis følgende 3 punkter opfyldes.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede
Mindst 5/6 af de fremmødte er for opløsningen 

eller:

Hvis punkt 1 og 3 er opfyldt, men ikke punkt 2, indkaldes til ny generalforsamling, som kan beslutte opløsningen alene ved opfyldelse af punkt 3.

§ 21. Vedtages foreningens opløsning, jvf. § 26, overdrages samtlige ejendele midlertidigt til Københavns kommune, til der evt. senere er grundlag for at starte en tennisklub. Likvide aktiver indsættes på en konto i et pengeinstitut.

§ 22. Hvis intet andet er foreskrevet i foreningens vedtægter, er bestyrelsen - under ansvar for generalforsamlingen - bemyndiget til at træffe de fornødne beslutninger.